Systém euroCALC přináší pro práci uživatele standardně navržené postupy, které je možné uživatelsky či formou projektového řešení upravovat, měnit či zcela přetvářet. Obecně navržená řešení umožňují připravit systém pro nasazení v nejrůznějších podmínkách. Podstatnou předností systému euroCALC je to, že pro výsledné úpravy není nutné zasahovat do programového kódu, ale je možné je provádět změnou dat, definic, úpravou pohledů a zobrazení, tiskových sestav a exportních šablon.

 

Nabízíme Vám proto spolupráci při nalezení optimálního vyladění systému, aby Vám přinášel co největší užitek a poskytoval nformace, které Vaše firma skutečně potřebuje. V mnohých firmách lze nasadit systém euroCALC tak, jak je, a pokud jsou vyžadovány standardní postupy, je jim schopen bez problémů dostát. Pokud je třeba, připravujeme společně se zákazníkem komplexnější řešení a na základě analýzy probíhajících procesů přistupujeme k tzv. projektovým řešením. Ty se mohou pohybovat od souboru relativně drobných úprav až po zcela zásadní modifikace celého systému (změny kalkulačních vzorců, tvorba či import firemních oceňovacích podkladů, podpora tvorby rozpočtů a kalkulací, začleňování do podnikového informačního systému).

Jedním z hlavních cílů projektu je možnost implementovat nové pracovní postupy na základě standardů a konkrétních potřeb zákazníka. V projektech implementace se snažíme spojit naše znalosti a zkušenosti s potřebami zákazníka v jeden kompaktní celek. Využíváme ověřených možností řešení systému euroCALC ve spojení s přizpůsobením se zákazníkovi v těch oblastech, ve kterých se odlišuje od standardu.

 

Proces:

 1. Analýza řešení

 2. Implementace

 3. Zkušební provoz

 4. Dokumentace a podpora

 5. Školení

 

Analýza řešení

Pro úspěšnou implementaci systému euroCALC je velmi podstatné provedení Analýzy řešení – KR, který není zaměřen pouze na zjišťování konkrétních potřeb zákazníka, ale především na hledání nejvhodnějších způsobů jak zjednodušit, zefektivnit a standardizovat probíhající procesy.

Aby bylo možné kvalifikovaně provést KR pro cílový stav nasazení systému euroCALC, provádíme vždy před zahájením projektu úvodní konzultaci s klíčovými uživateli, jejímž výsledkem je určení oblastí, které bude projekt řešit. V průběhu zpracování KR budou jednotlivé oblasti detailně řešeny z pohledu potřeb zákazníka, avšak doplňovány o nové pohledy či postupy, které nabízí naše dlouholeté zkušenosti a možnosti systému euroCALC.

Předmětem řešení mohou být například následující oblasti:

 • metodika kalkulace pro oceňování stavebních prací (včetně kalkulačního vzorce),
 • návrh identifikátorů a optimalizaci kalkulačního vzorce,
 • upřesnění návrhu doplňkového software,
 • možnosti využití uživatelsky definovaných údajů,
 • způsob konverze vlastních oceňovacích podkladů,
 • návrh možností propojení s užívaným ekonomickým systémem firmy.

V průběhu vytváření KR jsou zákazníkovi předkládány dílčí oblasti ke schválení či případné korektuře tak, aby celá činnost byla prováděna ve shodě a výsledný dokument obsahoval skutečné řešení potřeb zákazníka v oblasti oceňování staveb. Výsledný dokument je samozřejmě předložen zákazníkovi ke schválení a případně doladěn podle jeho požadavků.

Výsledkem KR je dokument, který obsahuje přesné zadání následné implementace, včetně návrhu časového harmonogramu dalších činností (jednotlivé části implementace, zkušební provoz, školení aj.) vedoucí k rutinnímu provozu systému.

Součástí KR u velkých projektů může být i nasazení testovací licence pro klíčového uživatele, včetně jeho vyškolení. Tento postup může být přínosný pro určitý typ řešení a je vždy na individuálním uvážení projektového manažera, zda je tento postup přínosný.

 

Implementace

Na základě schválené analýzy řešení provedeme nastavení a parametrizaci produktu, která může zahrnovat následující činnosti:

 • uživatelskou konfiguraci systému,
 • parametrizaci databáze oceňovacích podkladů, jejích katalogů a číselníků,
 • definici identifikátorů a optimalizaci kalkulačních vzorců,
 • parametrizaci šablon zakázek, jejich členění, definice a předvoleb,
 • nastavení zobrazení, pohledů, parametrů a vzhledů vizuálních komponent,
 • nastavení stylů, zobrazení, pohledů, parametrů a vzhledů tiskových sestav a exportních souborů.

Během zpracování implementace probíhá těsná spolupráce s klíčovým uživatelem zákazníka tak, aby dílčí řešení byla zákazníkem průběžně odsouhlasena a testována.

 

Zkušební provoz

Ve zkušebním provozu se prověřují na konkrétních, avšak zkušebních datech vlastnosti implementovaného systému euroCALC. Před uvedením do rutinního provozu probíhá konečné testování a případné závěrečné úpravy. Na závěr jsou provedeny všechny činnosti nutné pro přechod systému do rutinního (produktivního) provozu.

 

Dokumentace a podpora

Před uvedením do rutinního provozu předáme zákazníkovi dokumentaci celého řešení vycházející z analýzy řešení a zahrnující všechny případné úpravy, které se provedou během implementace. Součástí dokumentace může být i uživatelská příručka s pracovními postupy.

V počátku rutinního provozu poskytuje naše firma zákazníkovi zvýšený konzultantský dohled zahrnující asistenci na místě nebo vzdálenou podporu projektového manažera. Zároveň probíhá na základě zkušeností z rutinního provozu konečné odladění systému a finální optimalizace.

Školení

Po provedení kontroly správnosti převodu firemních dat zákazníkem je uskutečněno školení klíčových uživatelů systému a následně školení koncových uživatelů systému. Vyškolení klíčových uživatelů zajišťuje člen implementačního týmu, vyškolení koncových uživatelů pak zajišťují lektoři naší firmy. Po provedení školení klíčových uživatelů probíhá na základě testovacích scénářů, vytvořených ve spolupráci se zákazníkem, ověření a celkové otestování systému ve zkušebním provozu.